Browse San Dionisio Zapotec – English


*
a
b
c
d
e
f
g
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z

b


ba'2Contrastba' 1n1frijol cocidobean, cookedÌldìépy Màrìì bà'á bzyà'Maria va sacar los frijoles.Maria is going to take the beans out.5.2.3.1.1Food from seeds2bola del ojoiris2.1.1.1Eye
ba' 1Contrastba'2ntumbatomb; grave2.6.6.6GraveLM says this refers to an empty grave. The grave with a body in it is ru' ba'.ni-rgaeny ba'unspec. comp. formngrave-digger
bac🔊nvacacow1.6.1.1.3Hoofed animalsMZ baag, vaag
Bac🔊nTlacolulaTlacolulaplace namesplace namesSLQZ ba'ahc
bad1🔊npatoduck1.6.1.2Bird
bad2🔊nmecate de maguey; penca de magueyrope made of dried magueyGuila bà:ɵ
bal1🔊nbalabulletMZ ball, SLQZ baal
bal2conjsiif
bald🔊qunossomeÙ-zíí' Juáàny bááld gèètJuan compró unas tortillasJuan bought some tortillas
balitcompsi no, mejor que ..if not, it would be better ifBálíít Juáàny chíìSi Juan no va a irIf Juan isn't going (then...)Bálíít mejor=zà Màríí chíìMejor que vaya Maria.
bangun*banco*bench
banynlodomudyu' banyunspec. comp. formnhouse made of mud and bamboo6.5.1.1House
baynrebozoshawlSLQZ ba'ai
bca'ldcfn-u'u bca'ldunspec. comp. form ofn-u'u1bca'ldrni lo bca'ldid. ofr-ni1n^(a part of complex words related to sleep)n-u'u bca'ldunspec. comp. formcfbca'ldrni lo bca'ldid. ofr-ni1vbe sleepyNù'ú=dù'úxh bcà'ld lòò=èbyHe is very sleepy.2.4.4Tired5.7Sleepxte' bca'ldunspec. comp. formcfladxa'yag maducnillness caused by injury to one's nagual2.5.2Disease
bcha'nluzlightRr-cwàgíí Màríí bchà'Maria prende la luz.Maria turns on the light.8.3.3.1.1Light source
bcha'nntipo de insecto (gallina ciega)insect spPhyllophaga
bcha'ninsect sp
bchung morrnhormiga negraant, black var.1.6.1.7Insect
bcugnaltaraltar
bcwelntotomostledried cornhusk
bcwel ze'nhoja de elotecornhusk
bcwenyfkwèjnndedofinger, toexbcwèn=àmi dedomy fingerbcwèn rò'pulgarthumb2.1Body2.1.3.3Finger, toe2.1.3.1Armbcweny layunspec. comp. formnmiddle fingerbcweny ro'unspec. comp. formnthumb2.1.3.3Finger, toe
bcweny bi'chndedo chico; meñiquepinky finger2.1.3.3Finger, toe
bcweny layunspec. comp. form ofbcwenylay2bcwenymiddle finger
bcweny ni'ndedo (del pie)toe2.1.3.3Finger, toe
bcweny nnandedo (de la mano)finger2.1.3.3Finger, toe