Browse San Dionisio Zapotec – English


a
b
c
ch
d
dx
dz
e
f
g
h
i
j
k
l
ll
m
n
o
p
q
r
rr
s
t
ts
u
v
w
x
xh
y
z
'

v


viern /vìèrrn / n Friday viernes
venen /vènéèn / n poison venéno
valory /vàlóórry / adj 1valuable valuable 2fearless, valiant sin miedo
vèlàdóórr /vèlàdóórr / n *candle *velador
venticuatro /ventikwatro / q *twenty-four *venticuatro
vèrdùùr /vèrdùùr / n *vegetables *verduras