idiom idiom

r-tuyv1tener vergüenza debe ashamed ofRr-tùy lòò Màrìì cùn lìèz=ní’.Maria is ashamed of her house.2tener vergüenzabe ashamedRr-tùy lòò JuáànyJuan is ashamed.idiomidiomThe subject of this verb is the possessor of the noun loo 'face'.r-tuy-neder.rr-tùj-nééjvbe ashamed ofRr-tùy-néé lòò Màrìì lìèz=ní’.Maria tiene vergüenza de su casaMaria is ashamed of her house.