r-ineìì+nééjv1take2llevar, tener puestowearR-ìnìnéé Juáàny cùtóòny.Juan lleva una camisa.Juan wears a shirt.3llevarcarryR-ùchnáá’=xgáá=réby dèspuèès dè ní=r-ùchnáá’=rèby zàjc g-íí+néé=ráb bníí’ dxà’p, pèrò áántès xté’ mò’d.Primero se casan; despues de que se casan, se pueden llevar a la novia, pero antes no.’‘First they marry; after they marry, they can move the bride, but not before.’Ííty rìì+néé Màríí réé xì'ny=ní lòò gyè'Maria no va al mercado con sus niños.Maria doesn't go to the market with her children