r-gi'lycfdi'lyv1regarwater; irrigateÌ-dí'ly=nú yààg.Vamos a regar arbolesLet's water the treesÙ-dì'ly Juáàny réé=yààg.Juan regó los arboles.Juan watered the trees.