saadj^boca arribaface upN-áát+sàà gèèsLa olla está boca arriba.The pot is lying face up.Ù-dììxh+sàà Juáàny mèèly lòò yù'ù.24/Dec/2006Juan puso la moneda boca arriba en el suelo.Juan put the coin down face up on the ground.