r-zobylazv1desear (comida, bebida)want (food, drink)Rrzòbylàjz Juáàny tòby ldà'á bè'l.J2deseardesirenìnàázní ííty pàrééjwtìní nààny zì'ícy nù'únì rrxá'trúráb dzììny ààxtà zì'ídínì quìsííèrr là'àráb chííráb nìzì'ídínì rrzòbylàjznì pèr chì'í íítysà rùùny tùcáàrnì là'àráb nada mas es no es parejo, como hay les dan man trabajo hasta es como quisieran que los elijan (que los escogen) lo desean pero no que no les toca a ellosMZ rusäblajz