ityvnonotÍíty Juáàny n-íì Ldùá’.Juan no fué a Oaxaca.Juan didn't go to Oaxaca.Íítì' gàn=á' cálóò gúàl Juààny.No sé donde nació Juan.I don't know where John was born