r-gixhRelated tor-axhcfr-at bixhder. ofr-atr-bixh3v1ponerput (on a low surface; on the ground)Ù-dììxh=á' lè'èn lòò yù'ù.I put it on the ground.Ù-dììxh+sàà Juáàny mèèly lòò yù'ù.Juan put the coin down face up on the ground.2pagarpayÍíty Juáàny ní-gììxh nàà'.Juan didn't pay me.3Ííty=à' quíìxh=à' lòò=w tè sóóp nàxìì=dù'úxh=nì.I won't pay because the soup was too salty.