cwidad1adjcareful2vCwìdáád=ù' cùn bè'cw¡Ten cuidado con el perro!Be careful of the dog!3nJuáàny náá bííny ní=ráp=dù'úxh cuìdáád.Juan es un hombre cuidadoso.Juan is a careful man.