r-di'nv1pidar prestadoborrowÙ-dì'n Màríí gèès.Maria borrowed the pot.2prestadoborrowedgèès dí'nborrowed pot3con afecto en la propriedad de otra personaaffecting someone else's possessionCwáá+dí'n Juáàny xquèès Màrìì.Juan broke Maria's pot.