r-ac beguc berealizedirreg. infl.guc berealizedvdar cuenta; sabernotice; knowÍíty ràjc+bé'=èby cálòò g-yè'n=bìEl no sabe donde va a quedar.He doesn't know where he is going to stayÍítí' nyác+bè'=à chì ù-dzììny=bìNo me dí cuenta que el llegó.I didn't notice that he had arrived.3.1.2.2Notice3.2.2.6Realize