lay2nmediomiddlelàáy lòò ldè'en medio del patioin the middle of the patiolay dxi unspec. comp. formnnoonZéè Màrìì là’íchí=tì’.Maria left at noon.