r-ca'a sp. var.cà'v1recibirreceiveCwà'á Juáàny rrègáàlJuan received a present2agarrarget, collectRr-cà'z=á yà-cà'á x-gáálgèèz=àI want to collect my guelaguetza3morirdiesegun creens díxté réébííny lòò gèèdxrè' rrnííráb chì rrcà'á dyòòs tòyby bííny chì'íSegun la creencia de la gente de este pueblo, dicen cuando se muere una persona2.6.6Dier-ca be'unspec. comp. formvget moldyCwàbè' gèèt xtíìly.El pan tiene hongos.The bread got moldy.r-ca gopunspec. comp. formvmoistensynr-cop