bgu nnudoknotCuàà bgúù réé áùgèèt xtéé sàpájt Knots were tied in the shoestrings.It's knotted.r-cabguunspec. comp. formvknotRr-cáá bgúùSe hace nudoIt is knotted.Ù-cáá+bgùù Juáàny lòò dùù'.Juan hizo nudo en el mecate.Juan knotted the rope.Ú-càà Juáàny bgùù lòò dùù'.Juan hizo nudo en el mecate.Juan knotted the ropeCáábgùù lòò dùù'El mecate tiene nudo.The rope is knotted