r-dxe'ech1vestar enojado; enojarseget angryÙ-dxè’éch ùnàà ní=ù-lá’n Móòny x-càrr=ní’.The woman was angry that Ramón stole her car.2adjenojónimpatient; irritableNà-dxé'ch JuáànyJuan is irritable