r-ricav1salir (de dientes, canos)come in (of teeth, grey hairs)Á=cá-rícàj lààjy bdòò'The baby's teeth are coming in.2aparecerappearÌ-rícàà fàntáàsm lòò Juáàny.The ghost will appear to Johnácágwíì'ràb xhíízì' nèèzgì ìríícà tòyby sèntààvellos ya están viendo como van a encontrar dinero2.3.1.5.1Appear