ti'ptiəʔpadjciegoblindByè'n tíhè'p dáádThe man is blind.2.3.1See2.5.4.1Blind