stalcfzi'il1qmucho; másmany; more; muchStáál=rú gèèt ù-dâw Juáàny què Màríì.Juan comí mas tortillas que MariaJuan ate more tortillas than MariaStáál bè'èl ràw Juààny.Juan come mucha carneJuan eats a lot of meat.