r-ac3cfguc31auxbe able2podercanR-ùchnáá’=xgáá=réby dèspuèès dè ní=r-ùchnáá’=rèby z-àjc g-íí-nééy=ráb bníí’ dxà’p, pèrò áántès xté’ mò’d.‘First they marry; after they marry, they can move the bride, but not before.’R-àjc r-ù’ld Juáàny gìtààrry dìáp.Juan can play the guitar loudly.