r-cwa dya'gkwàdjàʔgvescucharlisten toCáyùùny=á pùùrr ì-cuá+dyàg=à réé=bníí'I'm trying to listen to the childrennon-projnon-projr-cwa dya'g di'dxder.vpay attention to; obeyÍíty rr-cuà'+dyà'g Juáàny x-tíídx=à.Juan no me obedece.Juan doesn't obey me