r-sa'nv1dejar; abandonarlet; allow; abandonÙ-sà’n Juáàny là’á=réby ù-dàw=réby.Juan let them leave.Ù-sà'n=bì chè'él=bí.He abandoned his wife.