nez1prepporat; by2n^camino, sendero, maneraroad, track, path, wayácágwíì'ràb xhíízì' nèèzgì ìríícàellos ya están viendo como van a encontrar dineronez ya'unspec. comp. formto the southnez yetunspec. comp. formtoward the north