balitcompsi no, mejor que ..if not, it would be better ifBálíít Juáàny chíìSi Juan no va a irIf Juan isn't going (then...)Bálíít mejor=zà Màríí chíìMejor que vaya Maria.