r-gu lovponer la vista en; apuntarkeep an eye on; point (something); aimRr-gùù+lòò Juáàny pèlòjtJuan keeps his eye on the ballRr-gùù+lòò Juáàny pìstòòly.Juan points the pistol.non-projnon-proj