nav1serbeNáá Juáàny grìngw.Juan es un gringo.Juan is a gringo.2(no) querer(not) wantÍíty náà Juáàny ìcáá sàpàjt nì'=nì'Juan no se quiere poner los zapatos.Juan doesn't want to put on his shoes.na queder.vhas to Juààny náá què gù'ldJuan has to sing