r-gi'ilyRelated tor-di'ilycfdi'ilyv1buscarfind; look forRèèypybá lòò dààdgí quí'ìlbà xhíízì gáác rééyxhì'nybàLe dijo al señor que busque cómo hacer con los niños.She told the man to find something to do with his children2Cá=gì'íly=réby rràxt.Están buscando la pistaThey are looking for the trailpairpairMZ rguiil