r-sadobycfr-doby2sa-vacabar; terminaruse up; consume entirely; finishÙsàdòjby Juáàny mànsáànJuan terminó la manzana.Juan finished the applepairpair