sa'11nfamiliar, hermano, hermanafamily, brother, sisterréé=sà'=ámy brothers2nuno a otroeach otherRì-gííny Juáàny cùn Móòny sà'=ní'.‘Juan and Ramon hit each other.'Juáàny cùn Màríí rr-zà'lój=réby lìéést=sà'=rèbyJuan and Maria each believe that the other is intelligent.Juáàny cùn Móòny rr-bà'n=rèby x-pèdy=sà'=rèbyJuan and Ramon stole each other's chickens.