Search results for "e"

jueb /ʰwééb / n *Thursday *jueves

la'areby /là'áréby / pro they ellos

la'eby /là'éby / pro he, she (human with an ordinary respect level)

la'en /là'én / pro it (inan)

lagwelt /làgwéélt / n younger son hijo menor (sem. domains: 4.1.9.1.9Birth order |Orden de nacimiento.) xi'ny lagwelt youngest son

lagyu'z /lá' yù'z / n chepiche (an herb) chepiche (sem. domains: 1.5.3Grass, herb, vine |Césped/pasto, hierba, enredadera.)

lay be'z /lààʰy bè'z / n molar muela (sem. domains: 2.1.1.5Tooth.)

le' /lè' / n wall pared

le'en /lè'èn / n 1belly; stomach vientre; estómago 2interior parte adentro le'n tant pot-bellied , le'n xa'cw armpit

le'en nisgi' /lè'èn nììsgìì' / n rainy season tiempo de lluvia Restrictions: In Oaxaca, this is usually from May to September.]

le'eny /lè'èny / 1 prep in en 2 n belly vientre (sem. domains: 2.1Body |Cuerpo.)

le'n tant /lè'èn+tàànt / adj pot-bellied panzón Le'entant Juany Juan is pot-bellied; Juan has a pot belly Juan es panzón. (le'en belly; stomach)

le'n xa'cw /lè'n xà'kw / n armpit axila (le'en belly; stomach, xa'cw arm; shoulder)

lech /lèʰtʃ / n milk leche Be'cw r-yula'z lech The dog likes milk. Al perro le gusta leche

lèènt n glasses lentes (var. dial. var. lèènt)

les /lèès / adj thin delgado

let /lèèt / adj empty vacio (cf: r-le't /lè't/ empty; gut (an animal). )

liebr /lííèbrr / n book libro

liment /lìméént / n food alimento

limpies /lìmpììès / n cleansing-ceremony limpieza

liz bedy /lííz bèʰdy / n chicken coop casa de gallinas (liz house of, bedy chicken; domesticated bird)

liz bez n bee hive casa de abejas (liz house of, bez)

lo cwew n slime (on water) lama (sem. domains: 1.5.4Moss, fungus, algae |Musgo, hongos, alga, 1.2.3.1Liquid |Líquido.)

lo ni' derech /lòò nì' dèrèèch / n flat foot pie plano (sem. domains: 2.1.3.2Leg |Pierna.)

locua /lòòkwàʰ / n forehead frente (var. sp. var. lo cua)