r-sia'zyRelated tor-ia'zyvstick (something) inÙ-sìáá'zy Juáàny clàjv tèèjxh pàdèjr.Juan put a nail in the wall.Rr-syè'zy=réby yààg lòò yùù.They stick poles in the ground.pairpair