r-ca1cfdi'dxr-cwa'yagv1explode; make a loud noiseRr-cáá pìstóòlDispara la pistola2ring (a bell), play (a trumpet)despues de míís gùlóórygì chì'ícy ní rrxéél càmpààn rrcáázáác càmpààn ràjczáácní ùùsAfter the glory mass is when the bells are opened and they ring the bells again.