nan1MZ nane'nlady; Mrsnààmbààlyunspec. comp. formngodmother