r-le'tRelated tor-letcfletv1empty; gut (an animal)Ù-lè't=bí gèèsHe emptied the jar.Rr-lè't lè'èn cònèjw.They gut the rabbit.Ù-lè't Juáàny bààny lè'èn bzyèè'Juan dug out mud from the well.