r-de'dyContrastr-ni'dxv1dargiveRùùny Juáàny pròméés ì-dé'dy lííèbrr lòò Màrìì.Juan promete dar el libro a Maria.Juan promises to give the book to MariaÙ-dè'dy tòyby ííès.Pasó un año.A year passed2pasarpass (a location)Ùdè'dyà tièènd.Pasé a la tienda.I passed the store.3pasar (de tiempo)pass (of time)r-de'dy dudunspec. comp. formcfr-i'vnurse, breast-feedCá-dè'dy=bí dùùd lòò bdùù.She is breast-feeding the baby.