r-di'nv1borrowÙ-dì'n Màríí gèès.Maria borrowed the pot.2borrowedgèès dí'nborrowed pot3affecting someone else's possessionCwáá+dí'n Juáàny xquèès Màrìì.Juan broke Maria's pot.