r-di'nv1pidar prestadoborrowÙ-dì'n Màríí gèès.Maria pidió prestado la olla.Maria borrowed the pot.2prestadoborrowedgèès dí'nolla prestadaborrowed pot3con afecto en la propriedad de otra personaaffecting someone else's possessionCwáá+dí'n Juáàny xquèès Màrìì.Juan rompió la olla de Maria.Juan broke Maria's pot.