lay2nmiddlelàáy lòò ldè'in the middle of the patiolay dxi unspec. comp. formnnoonZéè Màrìì là’íchí=tì’.Maria left at noon.