r-dxe'ech1vget angryÙ-dxè’éch ùnàà ní=ù-lá’n Móòny x-càrr=ní’.The woman was angry that Ramón stole her car.2adjimpatient; irritableNà-dxé'ch JuáànyJuan is irritable