stalcfzi'il1qmany; more; muchStáál=rú gèèt ù-dâw Juáàny què Màríì.Juan ate more tortillas than MariaStáál bè'èl ràw Juààny.Juan eats a lot of meat.