r-dzinyv1arriveDèspwéés nì=ùdzììny Juáàn, ùzì'í=by sàpàjt.After Juan arrived, he bought shoes.Mééjs rrdzììny=ní ààxt tìguáàn.Mexico extends to Tijuana.