r-qui'ny2v1need to (do something)Rr-quì’ny síí Juáàny làjdyJuan needs to buy clothes.2needRrquì'nyní níjsIt needs water.3eat, drink (respectful)tè rrquì'nyráb gèèt gùù' cùn nììsyà'b pànéèl then they eat tamales with atole de panela