r-ie'dda'Come! (imperative)irreg. infl.da'Come! (imperative)sp. var.zì'dMZ riäädnicfzi'dvcome; returnÍíty réé=bíín ùnàà ny-èèd.The women didn't comeLà'áb íítírù g-yé'd= bà.He's not going to come backrie'd gedx lyuder.rjèʔd gèèjdʒ ljùùvbe bornGyéè'd bdòò gèèych lyùù.The baby will be born