balitcompif not, it would be better ifBálíít Juáàny chíìIf Juan isn't going (then...)Bálíít mejor=zà Màríí chíìMejor que vaya Maria.