r-u'ldRelated tosàgù'ldvsing; play (an instrument); read; tellRr-cà'z Juáàny gú-'ld=bì gìtárry.Juan wants to play guitar.Fáásìl g-ù’ld bììny lííèbrr=réIt is easy for people to read this book.Bì'ld=bí tòyby xcuéént réé=nímáàlHe told a story about animals