r-gaRelated tor-gwav1be cut (hair); be shavedRr-gàj ììcy JuáànyJuan's hair is cutRr-gàj lòò JuáànyJuan shaves.pairpair5.4.3.5Cut hair2be cut (hair, nails, maguey)Rr-gá íícy JuáànyJuan had his hair cut.¿Túú ììcy ùgà?Whose hair was cut?Ù-gà dòòbThe maguey was cut.Ù-gà bxhùg JuáànyJuan cut his nails.3shaveRr-gàà lòò JuáànyJuan shaves himself.