tip1adj^tightÙ-zùù+tííp lòò dù'ùTighten the rope.Rr-cuáá+tììp=bí lòò dù'ùHe ties the rope tightly.Lí'íby+tiip dù'ù.The rope is tied tightly.non-projnon-proj2adjbe tightTííp r-yù' Juáàny lè'èn cùtóònyJuan's shirt is tight.