nav1beNáá Juáàny grìngw.Juan is a gringo.2(not) wantÍíty náà Juáàny ìcáá sàpàjt nì'=nì'Juan doesn't want to put on his shoes.na queder.vhas to Juààny náá què gù'ldJuan has to sing