Search results for "Tree"

koldārکلدارkoldaar🔊n.engbushPesدرختچهSynonymsbuteبوته"koldār" is a compound word composed of the adjective "kol" 'short' and the noun "dār" 'tree'. It generally refers to short and bush-like trees. "koldār" is also a compound noun composed of the noun "kol" 'vine' and the noun "dār" tree and is a proper noun referring to vine shrubکلدار یک واژه مرکب است که از ترکیب صفت "کل" به معنی کوتاه و اسم "دار" به معنی درخت ساخته شده است. کلدار همچنین به معنای درخت مو از "کل" به معنی مو و "دار" به معنی درخت ساخته شده است1.5Plant1.5.1Tree1.5.2Bush, shrub1Universe, creation1.5.3Grass, herb, vine