Sango durchsuchen


a
b
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

s


sa1FrnanimalEnganimal2FrnviandeEngmeat
sâaFrnjeter, verserEngthrow, poursâa gbânda. jeter un filetcast a net
sâki1FrnmilleEngthousand
sâki2FrnsacEngsack
sâkoFrnapplaudissementEngapplause
sakpaFrndévorerEngdevour
sakpäFrnpanierEngbasket
sâlavar. desâra
salëtëvar. dial.saratëFrnsaletéEngdirt
sambâFrnco-épouseEngco-wife
sämbaFrnboisson alcooliséeEngalcoholic beverage
sambêlaFrnprier, prièreEngpray, prayer
sambeleFrnépervierEngsparrowhawk
sân-tî-teneFrnsans queEngwithout that
sandâkavar. dial.sândâgaFrnsacrifice, offrande, repas rituelEngsacrifice, offering, ritual meal
sandûkuFrncaisse, malleEngbox, trunksandûku tî kûâExpr.cercueilcasket, coffinsandûku tî vôteExpr.urne de voteballot box
sangbi-lêgëFrncroisementEngcrossing
sangoFrnnouvellesEngnews
sängöFrnlangue sangoEngSango language
sangûFrnanimal aquatiqueEngwater animal
sanzêFrnchangerEngto change
sânzêrivar. dial.sânzîrîFrnsentinelleEngguard
sänzöFrnpusEngpus