Browse Sango


a
b
c
d
e
f
g
gb
h
i
k
kp
l
m
mb
mv
n
nd
ng
ngb
ny
nz
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

n


na1connetExpr.mbâgë na mbâgëmbâgëExpr.mbâgë na mbâgëmbâgë2***avec Expr.na mbänämbänäkîri na ...Expr.vfrrendre, renvoyerEngreturn (tr), give backdezurückgeben, zurückbringen3***à, sur, dansExpression idiomatiqueâtënë ahôle na yângâ tî ...â-Expression idiomatiquezîa ngîâ na bê tî ...2zîaExpr.na gbe lê tîgbe1Expr.na gbe tî dêgbeExpr.na lêgë tîlêgëExpr.na sêsesêseExpr.na yânîyânîExpr.na yângâdayângâterê tî daExpr.tî löndö nana lêgë tî bübängö yêExpr.advfrde manière destructriceEngdestructivelydedestruktivLo sâra kua na lêgë tî bübängö yê.Il travaille de manière destructrice.He worked destructively.na lêgë tî yê tî kpêneExpr.adv1frmiraculeusementEngmiraculouslydeauf wundersame WeiseNzapâ asâra sêse sô na lêgë tî yê tî kpêne.Dieu a créé cette terre miraculeusement.God created this earth miraculously.2frmerveilleusementEngmarvelouslydewunderbarNdao asâra âyângâ tî âlê tî kokora na lêgë tî yê tî kpêne.Le forgeron a fait des pointes de flèches merveilleusement.The blacksmith made arrowheads marvelously.3frcomplexe, compliquéEngcomplex, complicateddekomplex, schwierigna mbênî bïExpr.advfrune nuitEngone nightdeeine NachtNa mbênî bï, mbï längö nzönî pëpe.Une nuit, je n'ai pas bien dormi.One night, I did not sleep well.na ndo tî loExpr.advfrchez luiEngat homedezu HauseLo yeke dutï na ndo tî lo.Il habite chez lui.He lives at home.na ngôi nî sôExpr.advfrà ce moment làEngat that momentdein diesem MomentWâ tî bëkpä azä, sî na ngôi nî sô, lo tï lo kûi.na ngû sô ahûnziExpr.advfrannée dernièreEnglast yeardeletztes JahrNa ngû sô ahûnzi, ë fâ kötä yäkä.L'année dernière, nous avons fait un grand jardin.Last year, we made a large garden.na nze sô ahûnziExpr.advfrmois dernierEnglast monthdeletzter MonatÂla lü yäkä tî âla na nze sô ahûnzi.Ils ont planté leurs champs le mois dernier.They planted their garden last month.4***pour, àmû me nagive breast to5***parna kötïExpr.advfrà droiteEngright (direction)derechts (Richtung)Da tî mbï ayeke na kötï tî lêgë. [LB]Ma maison est à droite du chemin.My house is to the right of the road.6***de (direction)7***contre (un ennemi)id.be lê tî ... na ndö tî ...menacerto threatenbeid.gbû na ngangüforcerforcegbûid.kîri sïönî na ...se vengerto get revengekîri1id.sâra pâsi natorturerto torturesâraExpr.ke na kürü gôrejeter absolumentreject absolutelyke
na bê tî lo kûêwhole heartedly
na be ti molengehumbly
na gbe tî dêExpr. degbena 32gbeadvEngin the shadefrà l'ombredeim SchattenÂbâgara alütï na gbe tî dê.Les vaches se tiennent à l'ombre.
na hünzïngö nîadvà la finLo tara ti ke ngbâko me na hünzïngö nî afutîi finî tî lo.Il a essayé d'éviter de boire l'alcool, mais, à la fin, ça a détruit sa vie.He tried to forego liquor but in the end it ruined his life.
na lê tî ...Expr. de1 2Engin ... opinionfrà ... avisde... Meinung nachNa lê tî âwanganga, a yeke tî nyön mânga pëpe.In the opinion of doctors, one should not smoke.
na lêgë tî bübängö yêExpr. dena 3lêgë 3tibuba 6-ngö1naadvEngdestructivelyfrde manière destructricededestruktivLo sâra kua na lêgë tî bübängö yê.Il travaille de manière destructrice.
na lêgë tî yê tî kpêneExpr. dena 3lêgë 321kpênenaadv1Engmiraculouslyfrmiraculeusementdeauf wundersame WeiseNzapâ asâra sêse sô na lêgë tî yê tî kpêne.Dieu a créé cette terre miraculeusement.2EngmarvelouslyfrmerveilleusementdewunderbarNdao asâra âyângâ tî âlê tî kokora na lêgë tî yê tî kpêne.Le forgeron a fait des pointes de flèches merveilleusement.3Engcomplex, complicatedfrcomplexe, compliquédekomplex, schwierig
na mbänäExpr. dembänäna 2mbänäadv1Engon purposefrexprès, méchammentdeabsichtlich, gemeinLo dëköngö na mbänä töngana âla yeke hë bîâ.Il a crié exprès pendant qu'ils chantent.2Engcarelesslyfravec négligencedeunvorsichtigLo sâra na mbänä si nginza nî atûku na lêgë.Il était négligent si l'argent est tombé sur la route.3Engdeliberatelyfrintentionnellementdeabsichtlich
na mbênî bïExpr. dena 3mbênî 1var. debinaadvEngone nightfrune nuitdeeine NachtNa mbênî bï, mbï längö nzönî pëpe.Une nuit, je n'ai pas bien dormi.
na ndö tî gerë tî ...advsur les genouxMôlengê nî adutï na ndö tî gerë tî mamâ tî lo.L'enfant est assis sur les genoux de sa mère.The child sat on his mother's lap.
na ndo tî loExpr. dena 3ndo2naadvEngat homefrchez luidezu HauseLo yeke dutï na ndo tî lo.Il habite chez lui.
na ndo ti so (kue)on top of that, moreover
na ngôi nî sôExpr. dena 3ngôi 11 1naadvEngat that momentfrà ce moment làdein diesem MomentWâ tî bëkpä azä, sî na ngôi nî sô, lo tï lo kûi.
na ngû sô ahûnziExpr. dena 3ngû2 11 1a-hûnzi 1naadvEnglast yearfrannée dernièredeletztes JahrNa ngû sô ahûnzi, ë fâ kötä yäkä.L'année dernière, nous avons fait un grand jardin.
na nze sô ahûnziExpr. dena 3nze 21 1a-hûnzi 1naadvEnglast monthfrmois dernierdeletzter MonatÂla lü yäkä tî âla na nze sô ahûnzi.Ils ont planté leurs champs le mois dernier.
na ôko ngôi nîen même temps
na pekoni kueafter all
na ya ti ngoi so kueall that time
naâmo???nautruche
nabändurünnovembre
nâköna.kontortue (aquatique)
nev1peser2lent (être)3lourd (être)4valoir, valable (être)5honorer
nekanɛ.kavar. denika
nenêenɛ.nɛɛ / nɛ̰.nɛ̰ɛ̰adjimportant, gigantesque, pesant (être)Alîngbi ë mä nenêe tënë sô.Il faut que nous écoutions cette importante affaire.We must listen to this weighty matter.

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >